Leichte Sprache

Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Spenden

 • Si duhet vepruar në rast dhune në familje (Albanisch)
 • مساعدة (Arabisch)
 • کمک (Dari)
 • Was tun bei Häuslicher Gewalt (Deutsch)
 • What to do in case of domestic violence (Englisch)
 • کمک (Farsi)
 • Que faire en cas de violence domestique ? (Französisch)
 • Što učiniti kod kućnog nasilja (Kroatisch)
 • Alîkarî (Kurdisch)
 • Was tun bei Häuslicher Gewalt (Leichte sprache)
 • مرسته (Pashtu)
 • Что делать с насилием в семье (Russisch)
 • Što činiti kod nasilja u porodici (Serbisch)
 • Qué hacer si sufre violencia doméstica (Spanisch)
 • Aile içi şiddet durumunda ne yapılır (Türkisch)

Si duhet vepruar në rast dhune në familje (Albanisch)

A e njihni ju këtë??

Personi me të cilin ju jetoni – qoftë ky partner i lidhur në martesë, shok apo i afërm,është bërë i dhunshëm karshi jush, ose ju ka kërcënuar.

Bashkëjetesa në këtë mënyrë nuk është më e mundur. Situata për ju është e lidhur me frikë dhe stres. Ju kërkoni një rrugëzgjidhje.

PDF: Si duhet vepruar në rast dhune në familje

Këshillë dhe ndihmë

Ne ju informojmë dhe ju shoqërojmë, pavarësisht nëse ju dëshironi tëndaheni nga partneri apo tëqëndroni tekai. Konsultorja e grave është një konsultore e pavarur për gratë. Ne ndërmjetësojmë edhe ndihmë për fëmijët e prekur nga dhuna. Këshillimi bëhet gratis dhe anonim. Ne jemi tëlidhur me detyrimin për heshtje.

Në rast se ju nuk dini gjermanisht, atëherë lutuni të njohurëve apo shokëve që të telefonojnë tek ne. Me kënaqësi mund të vinë me vete në këshillim. Ne ndërmjetësojmë edhe përkthyes për gjuhë të ndryshme. Edhe gratë refugjate me Fletë informative status qëndrimi të pasiguruar do të marrin nga ne gjithashtu këshillim dhe mbështetje sa më mirë që të jetë e mundur!

Në rast nevoje ne do të hartojmë me ju planin tuaj personal tësigurisë.

Mbrojtje dhe Siguri

Në rast se ju rriheni në shtëpi atëherë ju mund t'i telefononi numrit 110 të të policisë, me qëllim për të marrë ndihmë tëmenjëhershme për shkaktë keqtrajtimeve.

Policia ka mundësi, që të dëbojë autorin e veprës nga banesa. Burri duhet të japë çelësat dhe të largohet nga banesa. Deri në 14 ditë atij nuk i lejohet të kthehet përsëri mbrapsh.

Gjatë këtyre 14 ditëve ju keni mundësi, që të mendoni në qetësi, se ç'farëdëshironi të bëni.

Shfrytëzoheni këtë kohë për një bisedë këshillimi!

Ne ju mbështesin, në rast se ju dëshironi të bëni një kërkesë urgjente në gjykatë për caktimin e banesës së përbashkët. Veç kësaj ju mund të bëni kërkesë për një urdhër mbrojtjeje. Përmes këtij autorit të veprës nuk i lejohet që të kontaktojë me ju, që t'ju bezdisë juve, apo që tëqëndrojënë afërsinë tuaj.

Në rast se lejëqëndrimi juaj është i varur nga bashkëshorti juaj, atëherë ju mund të bëni kërkesë për lejëqëndrimin tuaj. Ne ju ndihmojmë juve për verifikimin e statusit tuaj të qëndrimit dhepretendimin tuajpër ndihma sociale.

Përmes ndarjes me burrin tuaj ju nuk e humbi të drejtën e përbashkët tëkujdestarisë dhenuk ehumbni fëmijën tuaj. Për raste të caktuara ju mund të kërkoni të drejtën e kujdesatarisë qëtakeni vetëm ju.

Shtëpia në mbrojtje të grave dhe fëmijëve

Ju duhet të vendosni, nëse pavarësisht nga këto mundësi ju do të keni nevojë për mbrojtjen nga ana e shtëpisë së grave.

Në rast nevoje ne ndërmjetësojmë edhe vende të lira në shtëpinë e grave për ju dhe fëmijët tuaj. Në shtëpinë e grave ju do të qetësoheni dhe do të planifikoni rrugën e mëtejshme të jetës suaj. Veç kësaj ju do të keni rregullisht biseda këshillimi.

Telefoni për ndihmë

Telefoni për ndihmë qëndron i hapur 24 orë për 365 ditë me rradhë në të gjithë vendin. Aty do të merrni në gjuhë të ndryshme informacione lidhur me mënyrën e sjelljen në rast dhune në familje. Numri hotline i telefonit pa pagesë:

116016

Mbështetja në Filderraum

مساعدة (Arabisch)

-

PDF: مساعدة

-

کمک (Dari)


PDF: کمک

Was tun bei Häuslicher Gewalt (Deutsch)

Kennen Sie das?

Die Person mit der Sie zusammenleben - ob Ehepartner, Freund oder Verwandter ist Ihnen gegenüber gewalttätig geworden oder hat Sie bedroht.

Ein Zusammenleben ist so nicht mehr möglich.

Die Situation ist für Sie mit Angst und Stress verbunden. Sie suchen nach einem Ausweg.

PDF: Was tun bei Häuslicher Gewalt

Rat und Hilfe

Wir unterstützen, informieren und begleiten Sie, unabhängig davon, ob Sie sich trennen oder bei Ihrem Partner bleiben möchten.

Die Frauenberatungsstelle ist eine unabhängige Beratungsstelle für Frauen. Wir vermitteln auch Hilfen für gewaltbetroffene Kinder. Die Beratung ist kostenlos und anonym. Wir sind an die Schweigepflicht gebunden.

Falls Sie kein Deutsch sprechen, bitten Sie Bekannte oder Freunde bei uns anzurufen. Gerne können diese auch mit zur Beratung zu kommen. Wir vermitteln auch Dolmetscher für unterschiedliche Sprachen.

Flüchtlingsfrauen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus erhalten von uns ebenfalls Beratung und bestmögliche Unterstützung.

Bei Bedarf erstellen wir mit Ihnen Ihren persönlichen Sicherheitsplan!

Schutz und Sicherheit

Wenn sie zu Hause geschlagen werden, können Sie unter der Telefonnummer 110 die Polizei verständigen, um sofortigen Schutz vor Misshandlung zu erhalten.

Die Polizei hat die Möglichkeit, den Täter aus der Wohnung zu verweisen. Der Mann muss die Schlüssel abgeben und die Wohnung verlassen. Er darf dann bis zu 14 Tage nicht zurückkehren.

Sie haben in diesen 14 Tagen die Möglichkeit, in Ruhe zu überlegen, was sie tun möchten.

Nutzen Sie diese Zeit für ein Beratungsgespräch!

Wir unterstützen Sie, wenn Sie einen Eilantrag bei Gericht auf Zuweisung der gemeinsamen Wohnung stellen möchten. Weiterhin können Sie einen Antrag auf Schutzanordnung stellen. Dem Täter wird hierdurch verboten mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, Sie zu belästigen oder sich in Ihrer Nähe aufzuhalten.

Falls Ihre Aufenthaltserlaubnis noch von Ihrem Ehemann abhängig ist, können Sie eine eigene Aufenthaltserlaubnis beantragen. Wir unterstützen Sie bei der Prüfung Ihres Aufenthaltsstatus und Ihrem Anspruch auf Sozialleistungen.

Mit der Trennung von Ihrem Ehepartner behalten Sie das gemeinsame Sorgerecht und verlieren nicht Ihre Kinder.

In bestimmten Fällen können Sie auch das alleinige Sorgerecht beantragen.

Frauen- und Kinderschutzhaus

Sie entscheiden, ob Sie trotz dieser Möglichkeiten den Schutz des Frauenhauses benötigen.

Wir vermitteln bei Bedarf auch freie Frauenhausplätze für Sie und Ihre Kinder. Im Frauenhaus können Sie zur Ruhe kommen und Ihren weiteren Lebensweg planen. Darüber hinaus erhalten Sie regelmäßig Beratungsgespräche.

Hilfetelefon

24 Stunden ist das bundesweite Hilfetelefon an 365 Tagen erreichbar. Dort erhalten Sie in verschiedenen Sprachen Informationen zum Verhalten bei Häuslicher Gewalt. Kostenlose Telefon-Hotline

116016

Unterstützung im Filderraum

What to do in case of domestic violence (Englisch)

What to do in case of domestic violence?

The person you live with - whether he be your husband, boyfriend or relative - has started to act violently towards you or has threatened you with violence.

Living together this way is no longer possible.

You're scared and stressed by the situation. You're looking for a way out

PDF: What to do in case of domestic violence

Help and Advice

We support, inform and care for you, regardless of whether you wish to separate from your partner or stay with him.

The Women's Counselling Centre is an independent counselling centre for women. We also provide support to children who have been affected by violence. Our counselling services are free of charge and conducted anonymously. We're obliged to maintain confidentiality.

If you don't speak German, just ask friends or people you know to give us a call. They are also more than welcome to come along to the counselling sessions with you. We also provide interpreters for various languages.

Women with a refugee background who lack a secure residence status can also use our counselling services and receive thebest possible support.

If you require, we can also help you put together your own personal security plan!

Security and Protection

If you're physically assaulted at home, you can dial 110 to inform the police and receive immediate protection from the abuse.

The police are able to ask the abuser to leave the apartment. The man has to hand over his key and leave the apartment. He's then not allowed to return for up to 14 days.

During these 14 days, you've got the chance to reflect calmlyon what you'd like to do.

Use this time to arrange a counselling session!

We'll support you if you wish to make an emergency court appeal for the legal allocation of your shared apartment. You can then also make an appeal for a protective order. This means that the abuser is forbidden from contacting or bothering you and from staying nearby.

If your residence permit is still dependent on your husband, you can apply for your own residence permit. We'll support you through the process of reviewing your residence permit and your right to receive social welfare benefits.

If you separate from your husband, you'll retain joint custody and won't lose your children. If you separate from your husband, you'll retain joint custody and won't lose your children. In certain cases, you can also apply for their sole custody

Women and Child Protection Shelter

You can decide whether, despite these possibilities being available to you, you still require the protection of the Women's Shelter.

If you require, we can also provide free rooms for you and your children at our Women's Shelter. At the Women's Shelter you can relax and plan the next stages of your life. You'll also receive regular counselling sessions.

Helpline

Our helpline is available all across Germany, 24 hours a day and 365 days a year. There you can receive information in various languages on how to act in case of domestic violence.

Freephone Hotline No.

116016

Support in the Filder area:

کمک (Farsi)


PDF: کمک


Que faire en cas de violence domestique ? (Französisch)

Êtes-vous concernée?

La personne avec laquelle vous vivez – votre conjoint, votre ami ou un proche – est violente à votre égard ou vous a menacée.

Une telle cohabitation n'est plus possible.

Cette situation génère en vous peur et stress. Vous cherchez une issue de secours.

PDF: Que faire en cas de violence domestique ?

Conseil et aide

Nous vous soutenons, vous informons et vous accompagnons, que vous souhaitiez vous séparer ou non de votre conjoint.

Le centre de consultation pour femmes est un centre de consultation indépendant destiné aux femmes. Nous proposons également une aide à destination des enfants victimes de violences. Les consultations sont gratuites et anonymes. Nous sommes soumis au secret professionnel.

Si vous ne parlez pas allemand, demandez à une connaissance ou à un ami de nous appeler. Ils peuvent également vous accompagner lors de la consultation. Des interprètes maîtrisant diverses langues sont également à votre disposition.

Les réfugiées qui ne justifient pas d'un titre de séjour valable peuvent également nous consulter: nous leur offrons lameilleureassistance possible.

Au besoin, nous élaborons avec vous votre plan de sécurité personnel!

Protection et sécurité

Si vous êtes battue à votre domicile, vous pouvez en informer la police en composant le numéro de téléphone 110 afin de recevoir une protection immédiate contre la maltraitance. La police a la possibilité d'expulser le coupable du domicile. L'homme se voit dans l'obligation de rendre ses clés et de quitter l'appartement. Il lui est alors interdit de retourner au domicile pendant 14 jours au plus. Vous avez ainsi la possibilité pendant ces 14 jours de réfléchir àceque vous souhaitez faire.

Profitez de cette période pour nous consulter !

Nous vous portons assistance si vous souhaitez entamer une procédure accélérée auprès du tribunal concernant l'attribution du domicile conjugal. Vous pouvez par ailleurs demander la mise en place d'un dispositif de protection. Il sera ainsi interdit au coupable d'entrer en contact avec vous, de vous harceler ou de séjourner à proximité de votre domicile.

Dans le cas ou votre permis de séjour dépend encore de celui de votre conjoint, vous pouvez faire une demande d'autorisation de séjour personnelle. Nous vous soutenons lors de l'évaluation de votre statut de séjour et devotredroit à des prestations sociales.

En cas de séparation avec votre conjoint, vous conservez l'autorité parentale conjointe et ne perdez pas vos enfants. Dans certains cas, vous pouvez également demander le droit degarde exclusif.

Foyer de protection des femmes et des enfants

Libre à vous de décider si vous souhaitez, outre ces possibilités, bénéficier de la protection du foyer des femmes.

Nous mettons, si besoin, à disposition des places gratuites pour vous et vos enfants au sein du foyer des femmes, où vous pourrez trouver le calme et décider de votre avenir. Vous pourrez également bénéficier d'entretiens réguliers avec des conseillers.

Assistance téléphonique

La ligne d'assistance téléphonique nationale est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pouvez y recueillir des informations en différentes langues sur le comportement à adopter en cas de violence domestique. Ligne d'assistance téléphonique gratuite disponible au

116016.

La violence domestique est passible de sanctions et INTOLÉRABLE !

Soutien dans la région des Filders

Centre de consultation Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Što učiniti kod kućnog nasilja (Kroatisch)

Da li Vam je to poznato?

Osoba sa kojom živite – dali supružnik, prijatelj ili rođak je prema vama bio nasilan ili vam je prijetio.

Takav suživot više nije moguć.

Ta situacija je za Vas povezana sa strahom i stresom. Tražite izlaz.

PDF: Što učiniti kod kućnog nasilja

Savjet i pomoć

Mi vas podržavamo, informiramo i pratimo neovisno od toga, da li se želite odvojiti ili ostati kod vašeg partnera.

Služba za savjetovanje žena je neovisno savjetovalište za žene. Mi posredujemo i pomoć za djecu obuhvaćenu nasiljem. Savjetovanje je besplatno i anonimno. Mi imamo obvezu diskrecije.

Ukoliko ne pričate njemački jezik, zamolite poznanike ili prijatelje da nas nazovu. Mi posredujemo i tumače za razne jezike.

Ženama izbjeglicama sa nesigurnim boravišnim statusom također pružamo savjet i najbolju moguću podršku. Po potrebi za vas izrađujemo osobni sigurnosni plan!

Zaštita i sigurnost

Ako vas netko kod kuće tuče, pod telefonskim brojem 110 možete obavijestiti policiju, kako biste dobili trenutnu zaštitu od zlostavljanja. Muškarac u tom slučaju mora predati ključeve i napustiti stan. On se do 14 dana ne smije vratiti natrag.

U tih 14 dana imate mogućnost u miru promisliti što želite učiniti.

Iskoristite to vrijeme za savjetodavni razgovor!

Mi ćemo Vam pružiti podršku, ukoliko kod suda želite podnijeti hitni zahtjev za dodjelu zajedničkog stana. Nadalje možete podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za zaštitu. Kroz isti je počinitelju zabranjeno sa vama stupiti u kontakt, nasrtati na vas ili se zadržavati u vašoj blizini.

Ukoliko je vaša boravišna dozvola još ovisna o vašem suprugu, možete podnijeti zahtjev za izdavanje vlastite boravišne dozvole.

Odvajanjem od vašeg supruga zadržavate zajedničku roditeljsku skrb i ne gubite svoju djecu. U određenim slučajevima možete podnijeti zahtjev za isključivu roditeljsku skrb.

Kuća za zaštitu žena i djece

Vi odlučujete, da li usprkos ovim mogućnostima trebate kuću za zaštitu žena i djece.

Mi ćemo za vas i vašu djecu po potrebi posredovati slobodna mjesta u kući za žene. U kući za žene se možete smiriti i planirati svoj daljnji životni put. Osim toga ćete redovno imati savjetodavne razgovore.

Telefon za pomoć

U području cijele Savezne Republike 365 dana je uključen besplatni telefon za pomoć. Tamo neprekidno na različitim jezicima, 24 sata, možete dobiti informacije o ponašanju u slučaju kućnog nasilja. Vruća telefonska linija br.

116016

Podrška u Filder

Savjetovalište Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Alîkarî (Kurdisch)


PDF: Alîkarî

Was tun bei Häuslicher Gewalt (Leichte sprache)

Sie leben mit einem Menschen zusammen.
Und der Mensch hat Ihnen Gewalt angetan?
Oder der Mensch hat Sie bedroht?
Ein Zusammen·leben ist so nicht mehr möglich.
Sie haben Angst.
Sie sind angespannt.
Und Sie suchen eine Lösung.

PDF: Was tun bei Häuslicher Gewalt

Rat und Hilfe

Wir bieten Ihnen:

 • Unterstützung
 • Begleitung
 • Und Infos.

Sie möchten sich von Ihrem Partner trennen?
Oder Sie möchten bei Ihrem Partner bleiben?
Wir bieten Ihnen immer Rat und Hilfe.
Unsere Beratung ist für Frauen.
Wir vermitteln auch Hilfen für Kinder.
Unsere Beratung ist eigenständig.

 

Das heißt:

 • Unsere Beratung ist von niemandem abhängig.

 

Unsere Beratung kostet nichts.

Unsere Beratung beachtet die Schweige·pflicht.

Das heißt:

 • Wir sagen Ihren Namen nicht weiter.

 

Sie sprechen nicht gut deutsch?
Dann fragen Sie vielleicht eine Freundin oder eine Bekannte:

 • Kannst du für mich bei der Beratungs·stelle anrufen?
 • Oder kannst du mich zur Beratungs·stelle begleiten?

 

Wir vermitteln auch Übersetzer.
Sie haben einen ungesicherten Aufenthalts·status?
Das heißt zum Beispiel:

 • Sie sind nach Deutschland geflüchtet?
 • Aber es ist noch nicht klar:
  Können Sie in Deutschland bleiben?

 

Wir beraten und unterstützen Sie trotzdem.
Wir machen einen Plan für Ihre Sicherheit.

Schutz und Sicherheit

Ein Mensch schlägt Sie zu Hause?
Dann rufen Sie die Polizei an.
Die Telefon·nummer ist 110.
Die Polizei schützt Sie vor Gewalt.
Die Polizei kann dem Täter sagen:

 • Verlassen Sie für 14 Tage das Haus.
 • Und geben Sie Ihre Schlüssel ab.

 

Überlegen Sie in den 14 Tagen:

 • Was möchten Sie jetzt tun?

 

Nutzen Sie die 14 Tage für ein Beratungs·gespräch.
Wir unterstützen Sie bei einigen Anträgen.
Zum Beispiel:

 • Ein Gericht soll Ihnen die gemeinsame Wohnung geben.
 • Der Täter darf mit Ihnen keinen Kontakt haben.

 

Ihre Aufenthalts·erlaubnis hängt von Ihrem Ehe·mann ab?
Dann beantragen Sie eine eigene Aufenthalts·erlaubnis.
Behörden prüfen die Erlaubnis.
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Deutschland.
Und wir unterstützen Sie beim Anspruch auf Geld vom Staat.

Sie trennen sich von Ihrem Ehe·mann?
Dann haben Sie weiter ein gemeinsames Sorge·recht.
Das heißt:

 • Sie verlieren nicht Ihre Kinder.

 

Sie beantragen bei einer Behörde das alleinige Sorge·recht?
Und die Behörde gibt Ihnen das alleinige Sorge·recht?
Dann entscheiden Sie selbst über Ihre Kinder.

Frauen·schutz·haus und Kinder·schutz·haus

Sie möchten den Schutz im Frauen·haus?
Dann vermitteln wir Ihnen freie Plätze.
Im Frauen·haus kommen Sie wieder zur Ruhe.
Im Frauen·haus planen Sie Ihr weiteres Leben.
Und im Frauen·haus haben Sie eine Beratung.

Hilfe·telefon

Sie bekommen immer Hilfe bei Häuslicher Gewalt.
Sie bekommen auch Infos in anderen Sprachen.
Ein Anruf kostet Sie nichts.

 • Die Telefon·nummer ist: 116016.

 

مرسته (Pashtu)


PDF: مرسته


Что делать с насилием в семье (Russisch)

Вамэтознакомо?

Человек, с которым Вы живете вместе – будь то супруг, друг или родственник – стал по отношению к Вам агрессивным или угрожал Вам? Совместная жизнь уже больше невозможна.

Ситуация связана для Вас с тревогой и стрессом. Вы ищете выход.

PDF: Что делать с насилием в семье

Совет и помощь

Мы поддерживаем, информируем и сопровождаем Вас, независимооттого,хотители Вы развестись или остатьсяс Вашим партнером.

Женский консультационный центр является независимым консультационным центром для женщин. Мы также можем организовать помощь детям, пострадавшим от насилия. Консультации бесплатные и анонимные. Мы связаны обязательствомо неразглашении.

Если Вы не говорите по-немецки, попросите знакомых или друзей позвонить нам. Они также могут прийти с Вами на консультацию. Мы также можем организовать помощь устного переводчика для различных языков.

Женщинам из числа беженцев с неопределенным статусом пребывания мы также предоставляем консультацию и максимально возможную поддержку.

При необходимости, мы вместе с Вами составим Ваш личный план обеспечения безопасности!

Защита и безопасность

Если Вас бьют дома, Вы можете обратиться в полицию по телефону 110, чтобы получить немедленную защиту от жестокого обращения.

У полиции есть возможность выселить виновника из квартиры. Человек должен сдать ключи и покинуть квартиру. Он не имеет права возвращаться до истечения 14дней.

У Вас есть возможность в течение 14 дней спокойно обдумать,какВыхотитепоступить.

Воспользуйтесь этим временем для получения консультации!

Мы поддержим Вас, если Вы захотите подать срочное ходатайство в суд по предоставлению общей квартиры. Кроме того, Вы можете подать ходатайство на распоряже- ние о защите. При этом виновнику будет запрещено вступать с Вами в контакт, преследовать Вас или находить- сяпоблизости от Вас.

Если Ваше разрешение на жительство по-прежнему зависит от Вашего супруга, Вы можете ходатайствовать о получении собственного разрешения на жительство. Мы поддерживаем Вас с проверкой Вашего статуса пребыва- ния и Вашего права на получение пособия по социальному обеспечению.

При разводе со своим супругом Вы сохраняете совместную опекуи не потеряете своихдетей.

В определенных случаях Вы также можете ходатайствовать обисключительном праве родительской опеки.

Убежище для женщин и детей

Вы сами решаете, нуждаетесь ли Вы в защите убежища для женщин, несмотря на перечисленные возможности. При необходимости мы также посодействуем в получении свободных мест в убежище для женщин для Вас и Ваших детей. Вы можете прийти в убежище для женщин, чтобы отдохнуть и спланировать будущий жизненный путь. Кроме того, Вам будут предоставляться регулярные консульта ции.

Телефон доверия

Общенациональныйтелефон доверия работает 24 часа в сутки 365 дней в году. Здесь Вы получаете информацию на разных языках о поведении принасилии в семье.

Бесплатный номер телефона горячей линии

116016

Поддержка в регионе Филдер

Консультационный отдел Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Što činiti kod nasilja u porodici (Serbisch)

Da li i Vi poznajete ovakve situacije?

Osoba sa kojom zajedno živite – bio to bračni partner, dečko ili neko od rođaka, postao je prema Vama nasilan ili Vam preti.

Na taj način zajednički život više nije moguć.

Ova situacija je za Vas povezana sa strahom i stresom. Vi pokušavate pronaći izlaz iz takve situacije.

PDF: Što činiti kod nasilja u porodici

Savet i pomoć

Mi Vam dajemo podršku i pratimo Vas u takvoj situaciji, bez obzira, da li Vi Vašeg partnera želite napustiti ili i dalje sa njim živeti.

Savetovalište za žene je nezavisno mesto za savetovanje žena. Mi posredujemo takođe i kod pružanja pomoći deci koja su pogođena nasiljem. Savetovanje je besplatno i anonimno (tajno). Mi smo obavezni čuvati tajnu.

Ako ne govorite nemački, zamolite poznanike ili prijatelje da kod nas nazovu. Oni mogu takođe biti prisutni na savetovanju, ako to žele. Mi posredujemo i pri naručivanju tumača za različite jezike.

Žene izbeglice sa neizvesnim statusom boravka biće kod nas takođe savetovane i dobiće najbolju moguću podršku. Ako je to potrebno izradićemo zajedno sa Vama Vaš lični plan za sigurnost!

Zaštita i sigurnost

Ako ste kod kuće tučeni, možete na broju 110 nazvati policiju, kako bi Vam ona odmah pružila zaštitu od zlostavljanja.

Policija ima i mogućnost da počiniocu naredi da napusti stan. Muškarac mora predati ključeve i napustiti stan.

On tada ne sme i do 14 dana da se ponovo vrati u stan. Vi tada imate mogućnost, da u tih 14 dana u miru razmis- lite, šta želite činiti.

Koristite to vreme za jedan savetodavni razgovor!

Mi Vam pomažemo, ako kod suda želite podneti zahtev za donošenje hitne odluke, da se zajednički stan Vama dodeli.

Vi osim toga možete podneti i zahtev za donošenje sudske odluke u cilju Vaše zaštite. Počiniocu nasilja se tom odlukom zabranjuje da sa Vama stupi u kontakt, da Vam smeta ili da se zadržava u Vašoj blizini.

Ako Vaša dozvola za boravak još zavisi od Vašeg supruga, možete podneti zahtev za dodelu sopstvene dozvole za boravak. Mi Vam pomažemo kod provere Vašeg statusa boravka i prava na socijalnu pomoć. Ako se odvojite od Vašeg bračnog partnera Vi zadržavate pravo zajedničkog starateljstva nad decom i ne gubite Vašu decu.

U određenim slučajevima možete podneti zahtev, da se pravo starateljstva nad decom dodeli samo Vama.

Sigurna kuća za žene i decu

Vi odlučujete, da li Vam je usprkos ovim mogućnostima potrebna zaštita u sigurnoj kući.

Mi po potrebi posredujemo i kod dobijanja slobodnih mesta u sigurnoj kući za Vas i Vašu decu. Vi u sigurnoj kući možete pronaći svoj mir i planirati dalji životni put. Osim toga imate mogućnost za redovite savetodavne razgovore.

Telefon za pomoć u nuždi

Ovaj telefon za besplatno pružanje pomoći ženama uključen je 24 sata na dan i 365 dana u godini i dostupan je u celoj Nemačkoj. Na ovom broju možete danju i noću na različitim jezicima dobiti informacije o tome, što da činite kod porodičnog nasilja. Besplatni servisni telefon

116016

Pomoć i podrška u području delovanja organizacije Filder

Savetovalište Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Qué hacer si sufre violencia doméstica (Spanisch)

¿Reconoce esta situación?

La persona con la que convive – ya sea su pareja, un amigo o un familiar – ¿se ha vuelto violento con usted o la ha amenazado?

Esto hace imposible la convivencia.

Esta situación le genera miedo y estrés. Está buscando una solución.

PDF: Qué hacer si sufre violencia doméstica

Asesoramiento y ayuda

Le ayudamos, le informamos y le acompañamos, sin tener en cuenta si usted quieresepararse o seguir con su pareja. El Centro de Asesoramiento para Mujeres es una oficina independiente de asistencia a mujeres. Ofrecemos asimismo ayuda para niños afectados por la violencia. El asesoramiento es gratuito y anónimo. Estamos obligados a guardar confidencialidad.

Si usted no habla alemán, pida a algún conocido o amigo que nos llame. También podrán acompañarle a la cita de asesoramiento. Podemos facilitar también intérpretes para diferentes idiomas.

Garantizamos igualmente asesoramiento y el mejor apoyo posible a las mujeres refugiadas sin permiso de residencia garantizado.

Si fuera necesario, ¡prepararemos con usted su plan de seguridad personal!

Protección y seguridad

Si le agreden en su hogar, puede llamar al número 110 para avisar a la policía y obtener protección inmediata contra el maltrato.

La policía puede expulsar al agresor de la vivienda. Este deberá entregar las llaves y abandonar la vivienda. No podrá volver hasta que hayantranscurrido 14 días.

Usted dispondrá de ese plazo de 14 días para poder meditar con tranquilidad qué desea hacer.

¡Aproveche este plazo de tiempo para concertar una consulta de asesoramiento!

Podemos ayudarle si desea solicitar al juzgado la tramitación urgente de la asignación del domicilio común. Puede solicitar asimismo una orden de protección. De esta manera, se prohibirá al agresor que se ponga en contacto con usted,laacose o resida cerca de usted.

Si su permiso de residencia depende todavía de su marido, usted podrá solicitar su propio permiso de residencia. Le ayudamos a la hora de comprobar su situación legal de residencia y su derecho asolicitar prestaciones sociales.

Al separarse de su pareja usted conservará el derecho a la custodia compartida yno perderáasus hijos.

En algunos casos podrá usted solicitar también la custodia exclusiva.

Casa de acogida para mujeres y niños

Usted decide si, aún teniendo estas opciones, necesita la protección deuna casa de acogida para mujeres.

En caso necesario, gestionamos también plazas gratuitas en una casa de acogida para usted y sus hijos. En la casa de acogida podrá descansar y planificar el camino a seguir en el futuro. Recibirá, además, sesiones de orientación de forma regular.

Teléfono de ayuda

El teléfono de ayuda está disponible 24 horas al día los 365 días del año. Usted recibirá información en diferentes idiomas sobre la forma de proceder en caso de violencia doméstica. Nº de la línea gratuita de ayuda telefónica:

116016.

Asesoramiento en la zona de Filder

Centro de la asociación Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Aile içi şiddet durumunda ne yapılır (Türkisch)

Biliyor muydunuz?

Sizinle birlikte yaşayan - eşiniz, arkadaşınız veya akrabanız size karşı şiddet uyguladı ya da sizi tehdit etti. Birlikte yaşamak artık mümkün değil.

Mevcut durum sizin için korkulu ve stresli geçiyor. Artık bir çıkış arıyorsunuz.

PDF: Aile içi şiddet durumunda ne yapılır

Öneri ve Yardım

Ayrılmak veya partnerinizle birlikte kalmak isteyip istemediğinize bakmaksızın, sizleri bu konuda destekliyor, bilgilendiriyor ve sizlere refakat ediyoruz.

Kadın danışma merkezi, kadınlar için bağımsız bir danışma merkezidir. Şiddete maruz kalan çocuklara da yardım eli uzatıyoruz. Danışmanlık ücretsiz olup, isminiz saklı tutulacaktır. Biz, sır saklama yükümlülüklerine bağlıyız.

Şayet Almanca bilmiyorsanız, tanıdıklarınızdan veya arkadaşlarınızdan bizi aramalarını rica ediniz. Bu kişiler de elbette sizinle birlikte danışmanlık konusunda gelebilirler. Farklı dillerde tercüman konusunda da yardımcı oluyoruz.

Oturum statüsüne sahip olmayan kadın mülteciler aynı şekilde bizden danışmanlık ve mümkün olan en iyi desteği alırlar.

Gerektiği taktirde, sizlerle kişisel güvenlik planı düzenleriz!

Koruma ve Güvenlik

Şayet evde dayağa maruz kalırsanız, kötü muameleye karşı hemen koruma almak için 110 numaralı polis telefon numarasına bildirimde bulunabilirsiniz.

Polisin faili evden uzaklaştırma ihtimali vardır. Kişi, anahtarı teslim etmek ve evi terk etmek zorundadır. 14 güne kadar geri dönüş yapamaz.

Bu 14 günde, rahat bir ortamda ne yapmak istediğinize karar verme fırsatı bulursunuz.

Bu süreyi danışma görüşmesi için kullanın!

Ortak yaşam alanı tahsisiyle ilgili mahkemede acil bir dilekçe düzenletmek isterseniz, sizlere bu konuda destek oluruz. Buna ilaveten koruma kararı konusunda bir dilekçe de oluşturabilirsiniz. Bu suretle failin sizinle ilişki kurması, size musallat olması ya da yakınınızda ikamet etmesi yasaktır.

Şayet oturma izniniz eşinize bağlıysa, bireysel bir oturum iznine müracaat edebilirsiniz. Oturma statünüzün ve sosyal ödenek hakkınızın incelenmesinde sizi destekliyoruz.

Eşinizden ayrılarak ortak velayet hakkını sürdürürsünüz ve çocuklarınızı kaybetmezsiniz. Belirli durumlarda tek velayet hakkı da talep edebilirsiniz.

Kadın ve Çocuk Sığınma Evi

Bu imkanlara rağmen, kadın sığınma evine ihtiyacınızın olup olmadığına siz karar verirsiniz. Gerektiği taktirde, siz ve çocuğunuz için boş kadın sığınma yerleri konusunda da yardımcı oluyoruz. Bu kadın evlerinde huzura erebilir ve hayatınızın geri kalanını planlayabilirsiniz. Buna ilaveten düzenli danışmanlık görüşmesi elde edersiniz.

Yardım hattı

24 saat, 365 gün ülke genelinde yardım hattı açık olup ücretsizdir. Buradan, farklı dillerde gece gündüz aile içi şiddet davranışlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. İhbar Hattı Telefon No.

116016

Kadınlar için destek - Filder çevresi

Frauen helfen Frauen Filder e.V. Danışmanlık Merkezi

Beratungsstelle Frauen helfen Frauen Filder e.V.

Nürtinger Straße 6, 70794 Filderstadt

Telefon: 0711 / 79 49 414

E-Mail:beratung[at]fhf-filder.de